:)سلوممم


بچه ها یه نویسنده جدید داریم به اسم پریچهر ازش حمایت کنید


و راجب رفتن من نمیرم یه بعضی وقتا سر میزنم اما شاید زیاد اپ نکنم یه بعضی وقتا پست میزارم