آخه چرا اینقدر به مسئولین بدوبیراه میگین!!!

واقعا شرم آوره !

مردم مینالن و از درد هاشون میگن....

کسی نیست بگه تو همون نبودی انگشتت رو جلوی دوربین میگرفتی و میگفتی امریکا هیچ غلطی نمی تونه بکنه و من با رای دادنم یک مشت آهنی به دهن آمریکا میزنم....

مسئولین اتفاقا خیلیم خوبن این مردم این کشورن که یه مشت نامردن

فردا انتخابات شد از دوباره میان میخندن جلوی دوربین شعار میدن

این کشور پر از مردم بی لیاقته هرچند این حرف ها تلخ باشه اما واقعیه...

مردم ایران  باید زور بالا سرشون باشه مگرنه اگه پراز خوبی باشه خوشی میزنه زیر دلشون ...

مردم نامرد تر از مسئولین هستن!

و واقعا میگم دم مسئولین گرم هرچی هستن این مردم رو خوب شناختن.....