گوشام چپکی میشنوه

اصلا یه وضعی

یکی شو براتون مثال میزنم

خیلی خیلی ببخشید من بی ادب نیستم اما چیزیه هستش که گوشام میشنون

کانال داشتم رد میکردم یه دفعه شنیدم مجریه گفت گوزستان:|

یا استخولدوس چی گفت


گفتم مامانی توهم شنیدی گفت چی  شنیدم گفتم مجریه گفت گوزستان

من:|

مامانم:|

وضعم خرابه تازه این یه نمونه خیلی کوچیک بوداا