پ.ن:اجیم هی از کولم بالا میرفت برای همین بدشد😂 ببخشید البته احساس میکنم،نسبت به دفعه ی قبل بهتر شده