میدونستین امروز روز جهانی خندس؟

بیاین امروز کمی بیشتر کنار همدیگه باشیم

کمی بیشتر بخندیم

و کمی بیشتر لبخند بر روی صورت دیگران بکاریم...
خنده هاتون مستدام..😊🙂