به حیف نون گفتند:نام پیامبری رو بگو که معروف نباشه؟


حیف نون گفت: حضرت سوج
گفتند: سوج کیه؟


گفت: من هم نمی شناسمش
 پشت یک وانت نوشته بود: یاسوج!!!😂😂😂
کارت بانکم گم شد، رفتم بانک بسوزونمش😌
بانکیه گفت:« با این میانگین حسابی که تو داری برو خودتو بسوزون، چی کار به  کارت بانکیت داری؟»😐😂