+به نظرت من چندسالمه؟


_11بهت میخوره بهت میاد کلاس پنجم شیشم باشی


+:|


_اما صدات یه چیز دیگه میگه


+چی میگه؟


_چهارسالته


+:|شت


_ناراحت نشو میدونی فایده اش چیه؟


+چیه؟


_این چیزا نازت کرده باعث میشه زود شوهر کنی یکی مثل من احتمال ترشیدگیش زیاده


_:|خاک


پ.ن :با این حرفش باعث شد بفهمم که بحران بی شوهری چه دردی به جونش زده اما فک نکنم دختر هفده ساله نیاز به شوهرداشته باشه اصلا نفهمیدم چجوری بحث رو به اینجاکشید :|