خسته شدم دلم هیجان میخوادحوصلم پوکید  دلم میخواد یه جنی چیزی بیاد سراغم :|