اندکی فرصت میخوام تا بتونم خودمو جمع و جور کنم....

باز خواهم گشت...