چایمان
سرد شد ایرادی ندارد ....
دوستی هایمان سرد نشود ....
کنار اجاق زندگی
استکان استکان دوستی بریزیم
با کمی قند محبت
از کنار هم بودن هایمان
لذت ببریم ....
اجاق زندگی
تا ابد روشن نخواهد ماند .....

سید حسین دریانی