ازاونجا که ذاتا خوشگلم و نیازی به ارایش ندارم  پس علم


میدونستی؟!!!

دختری  که تازه  ظهر از خواب بلند میشه

ژولیده و پولیده!

با لباسای نازک و به هر طرف کش اومده

با چشمای نیمه بازو نیمه بسته!

با پاهای برهنه روی سرامیک

که داره میگرده دنبال دستشویی و غر میزنه...

بغل کردنی ترین موجود دنیاست؟


الکی خودتو قانع کن که دوست داشتنی ادمی مثل من
:/

 

خخخخخ اجی زهرابوق زدم بیا پایین قرارشد پول غذا رو هم تو حساب کنی

خخخخخخ چه حالی هم میده...

دقیقا