دندانم شکست برای سنگ ریزه ای که در غذایم بود
درد کشیدم و گریستم 
نه برای دندانم…
برای کم شدن سو چشمان مادرم