همه قرصا رو با آب جوش قاطی کردم که ی وقت بالا نیارمشون

بعد سه تا کپسولم بود

کم کاری نکردم و اونا رم باز کردم ریختم بوی ...گرفت آبه

تازه فهمیدم چرا موادو میریزن تو کپسول خدا بهشون عمر بده

خلاصه آبه بوی گندی گرفته بود که نگو منم ی دونه قمد انداختم توش

خودایی خودمم نمیدونم چرااا قند !

بعدشم دماغمو گرفتم و خوردم اما بیشتر از نصفشو نتونستم

بقیشو خالی کردم

اعنت به منی که حتی نمیتونم بمیرم

لعنت بع من!

حالم ی جوریه اما هنوز نفس میکشم

پیشنهاد میکنم اینجوری نخواید بمیرید