چاره ای نیست!!!!!!

.

.


این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!