خداجونم شکــــــــــــــــــــــرت

لبخندِ روی لبات، پاک نشن....

اشکای جمع شده توی چشات از سر خوشحالی  باشه....

اخمت از سر شوخی باشه....

و...

زندگیت عالی باشه!

JJJJ

 

+خداجـــــــــــــــــــــــــــــونم شکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

                                                                       ^ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ^
۱۳ موافق ۱ مخالف
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان